Játékszabályzat – „Lifebar Trick or Treat”

 

1. A Játék szervezője és közreműködője

A Játék szervezője a Power of Nature Zrt. (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2., Cg.: 13-09-173134, a továbbiakban: Szervező).

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 24. és 28. cikke alapján a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül.

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Szervező és a Közreműködő alkalmazottait és vezető tisztségviselőit, továbbá ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozóit.

Érvénytelen az a pályázat, amely esetében megállapítható, hogy a résztvevő a regisztráció során a személyére vonatkozóan valótlan adatokat szolgáltatott, illetőleg amennyiben részvételi feltételeknek nem felel meg. Azok a pályázók, akiknek a pályázata érvénytelen, a sorsolásban nem vesznek részt, illetőleg amennyiben a fenti körülmények a sorsolást követően jutnak a Szervező tudomására, nyertesként történő kisorsolásuk esetén a nyereményre nem válnak jogosulttá.

Amennyiben ugyanazon személy több alkalommal is regisztrál, csak az első érvényes pályázatával vesz részt a Játékban, illetve a sorsolásban, a többi pályázata érvénytelen.

3. A Játék leírása

A Szervező @allnaturalhu Instagram fiókjában 2019. október 30-án egy általa forgalmazott termékével kapcsolatos feleletválasztós kérdést tesz közzé egy posztban.

A Játékban részt venni kívánó 2. pont szerinti Instagram felhasználók a poszthoz kapcsolódó, a következőkben megfogalmazott elvárásoknak megfelelő hozzászólással adhatják le érvényes pályázatukat: a hozzászólásnak tartalmaznia kell

  • a helyes választ
  • és egy általuk Instagramon követett ismerősük felhasználónevét
  • november 6., 21 óráig.

Érvényes pályázatot csak az @allnaturalhu profil követői adhatnak le, mely feltétel legalább a Játék időszakára vonatkozik.

Hozzászólása elküldésével minden résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a Játékban értékelésre kerüljön.

Szervező nem köteles értesíteni az érvénytelen pályázatot leadó résztvevőket.

4. Sorsolás, a nyertesek értesítése

A kérdőívet helyesen kitöltő résztvevők között egy nyertes kerül kisorsolásra, akinek nyereménye 15 db Lifebar nyers energiaszeletet az általa kiválasztott (és az értesítést követő 8 munkanapon belül Szervező készletén elérhető) ízekben. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható, továbbá más személyre nem ruházható át.

A sorsolás időpontja: 2019. november 6., 22 óra. A sorsolást követő munkanapon a Szervező Instagram üzenetben értesíti a nyertest.

A Szervező ezen üzenetben tájékoztatja a nyerteseket a sorsolás eredményéről, visszajelzést kérve egyúttal arról, hogy igényt tart-e a nyereményre. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertesek az értesítő kiküldését követő 7 napon belül válaszüzenetben elfogadó nyilatkozatot tegyenek.

7 napon belül érkezett válaszüzenet hiányában a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményre nem tart igényt.

A sorsoláson két pótnyertes is kisorsolásra kerül, akik – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben válnak a nyereményre jogosulttá, ha a Játék nyertese 7 napon belül nem jelezne vissza a Szervező nyereményről szóló értesítésére, vagy a nyeremény átvételét megtagadná, vagy a Szervező felelősségi körén kívüli bármilyen okból a nyeremény átadása akadályba ütközne.

5. A nyeremények átadása  

A Szervező a nyereményeket – saját költségére – juttatja el a nyerteshez Magyarország területén belül.

Amennyiben a nyeremény átvételére nem kerül sor és a nyereményt tartalmazó küldemény a Szervezőhöz visszaérkezik, a Szervező erről Instagram üzenetben tájékoztatja az érintett nyertest, de ismételt kézbesítést nem kísérel meg, a nyeremény ezt követően kizárólag személyesen vehető át a Szervező székhelyén, előzetesen egyeztetett időpontban.

A sikertelen kézbesítésről szóló üzenet alapján a nyertes résztvevő köteles 7 napon belül a személyes átvétel kezdeményezése céljából visszajelezni. Amennyiben erre nem kerül sor, a nyertes elesik a nyereménytől.

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyereményét nem veszi át, a nyertes résztvevő nyereményre való jogosultsága a sorsolást követő 3 hónap elteltével véglegesen megszűnik, az igény érvényesítése ezt követően kizárt.

6. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A résztvevők a Játékban való pályázattétellel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulásukat adják Instagram felhasználónevük kezelésére a Játék lebonyolítása és a nyereménysorsolás lefolytatása, valamint az annak eredményéről szóló értesítések kiküldése, illetve nyilvános eredményhirdetés céljából. A résztvevők a pályázattétellel hozzájárulnak továbbá ahhoz is, hogy amennyiben nyertesként kisorsolásra kerülnek, nevüket nyertesként a Szervező a www.allnatural.hu és a http://www.facebook.com/allnaturalhu weboldalon közzétegye. Ezen adatkezelések időtartama a Játék időtartamának lejártát követő 3 hónap.

Amennyiben a résztvevő a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.

Az érintett adatkezeléssel összefüggően jogosult az adatkezelőnél tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, illetve a kezelt személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, az érintettnek joga van az általa adott hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha személyes adatai törlését kéri, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja a sorsolás, illetőleg a nyeremények átadását megelőzően.

A személyes adatot az adatkezelő törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés időtartama letelt, az érintett kéri, illetve ha bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem adatkezelő általi elutasítása esetén az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36(1) 391-1400, fax: +36(1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

Amennyiben kérdés merülne fel a személyes adatkezeléssel összefüggésben a Szervező hello@allnatural.hu címére küldött elektronikus levélben kezdeményezhető egyeztetés.

7. Egyéb rendelkezések

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. Az Instagram csak a Játék felületeként szolgál, a Játékot nem az Instagram szervezi.

Kelt: Nagykovácsi, 2019 október 30.

2019. október 30. — Power of Nature